III NAGRADA NA KONKURSU ZA SATIRIČNU PRIČU


Če­la­re­vo je pro­te­klog vi­ken­da po tri­na­e­sti put bi­lo or­ga­ni­za­tor i do­ma­ćin ma­ni­fe­sta­ci­je „Ko­či­će­vi da­ni“, a to je bi­la i pri­li­ka da se pro­gla­se re­zul­ta­ti tra­di­ci­o­nal­nog knji­žev­nog kon­kur­sa za naj­bo­lja pro­zna i pe­snič­ka de­la u do­me­nu sa­ti­re. Na kon­kurs je sti­glo 172 ra­da iz ce­le Sr­bi­je, Ma­ke­do­ni­je, Sa­ra­je­va, Ba­nja Lu­ke, Za­dra, pa čak i Ja­pa­na i SAD.

Odr­ža­na je i je­da­na­e­sta li­kov­na ko­lo­ni­ja po­sve­će­na Pe­tru Ko­či­ću, pod na­zi­vom „Ko­či­ću sa ki­stom“ ko­ja je ima­la me­đu­na­rod­ni ka­rak­ter.

Ži­ri je od­lu­čio da pr­vu na­gra­du do­de­li Mi­o­mi­ru La­ki­će­vi­ću iz Ja­go­di­ne za trekst „Po­sti­đe­ni bo­rac“, dru­gu Ran­ku Pa­vlo­vi­ću iz Ba­nje Lu­ke za tekst „Jo­gurt za še­zde­se­to­sma­še“, a tre­ća Be­ri­sla­vu     Bla­go­je­vi­ću za tekst „Tri psa u čam­cu, čo­vje­ka i da ne spo­mi­nje­mo“. Za naj­bo­lju sa­ti­rič­nu pe­smu pro­gla­še­na je „Ba­la­da o ka­pu­tu“ Če­do­mi­ra Vr­lje­ša iz No­vog Sa­da, dru­go me­sto pri­pa­lo je Ve­se­li­nu Gaj­da­še­vi­ću iz Fe­ke­ti­ća za pe­smu „Mo­zak nam je na te­re­nu“, a tre­će Ve­se­li­nu Mi­li­će­vi­ću iz Vr­ba­sa za pe­smu „Odža­čar 53“.

U ve­če­ri pod na­zi­vom „Vra­ćam za­vi­ča­ju od­ni­je­to“ na­stu­pi­le su pe­vač­ke gru­pe iz Če­la­re­va („Pe­tar Ko­čić“), Ba­ča („Mla­dost), Mla­de­no­va („Mla­den Sto­ja­no­vić“), Na­ko­va („Iz­vor“), Gaj­do­bre („Bla­go­je Pa­ro­vić“), Mla­de­no­va („Zvu­ci pod­gr­me­ča“) i „Bal­ka­na“ iz Bač­ke Pa­lan­ke. U ve­če­ri fol­ko­lo­ra uče­stvo­va­la su kul­tur­no umet­nič­ka dru­štva: SKUD „Piv­ni­ce“, Srp­sko kul­tur­no dru­štvo „Pro­sve­ta“ iz Vu­ko­va­ra, Cen­tar za ne­go­va­nje tra­di­ci­o­nal­ne kul­tu­re „Abra­še­vić“ iz Kra­gu­jev­ca, KUD „Srp­ski vi­te­zo­vi“ iz Ba­nje Lu­ke i KUD „Sve­to­zar Ma­r­ko­vić“ iz No­vog Sa­da.

M. Su­džum

Izvor – dnevnik.rs , dostupno i na: rts.rs, konkursiregiona.net , Glas javnosti

22 mišljenja na „III NAGRADA NA KONKURSU ZA SATIRIČNU PRIČU

  1. Kazu, vazno je ucestvovati ali kada se dobije nagrada to je jos veca sreca! A tvoje radosti se ponavljaju i sakupljaju, divno – cestitam i na ovoj!!!
    I nadam se, da ce mo je uskoro moci procitati…
    pozdrav ispod toplih Alpa 😉

  2. Dobiti nagradu na ovakvoj manifestaciji zaista jeste veliki uspjeh i ja vam čestitam na njoj i koračanju Kočićevim stazama.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s